Lokala regler

Svenska Golfförbundets generella lokala regler gäller på samma sätt hos oss som hos alla andra golfklubbar. Det innebär att följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering

Innebörd

Regel i ”Regler för golfspel 2012-2015”

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark under arbete (MUA)

25

Blå/vit

Mark under arbete (MUA). Spel är förbjudet .

Bilaga I Del B 2 a

Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp

Miljökänsligt område (MKO). Spel är förbjudet.

Bilaga I Del B 2 b

Orange

Oflyttbart hindrande föremål.

24-2

 

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

Våra lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns på klubbens anslagstavla. Utöver dessa regler gäller följande lokala regler för spel på våra banor.

Vattenhinder, Regel 26
a   Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

Onormala markförhållanden (MUA m m), Regel 25-1
a   Myrstackar är mark under arbete.
b   Skador i bunker som blottade stenar, gropar eller fåror som orsakats av rinnande vatten är mark under arbete.
c   Berg i dagen och jordfasta stenar på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.

Anmärkning: Med finklippt del avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippta till samma höjd som fairway eller lägre.

Hjälpmedel
Du får skaffa dig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Använder du avståndsmätare (till exempel mobiltelefon) som även kan bedöma eller mäta andra förhållanden som lutning, vindstyrka och temperatur bryter du mot reglerna och riskerar diskvalifikation även om du inte använder någon av dessa funktioner.

Har du en vagn som kan mäta avstånd får du använda den under förutsättning att andra funktioner som strider mot reglerna är avstängda eller övertäckta.