Kallelse till extra medlemsmöte 28 februari

Uppgradering av uteplatsen

Under slutet av 2017 har klubbchefen tagit fram förslag till åtgärder för uteplatsen på grund av att fasaden behöver målas om, stora delar av panelen bytas ut och att markiserna och markisställningen av ålders- och renoveringsskäl behöver bytas ut. Vi har kommit till ett läge där vi måste åtgärda bristerna för att inte förvärra klubbhusets status.

Vi har nu ett förslag till helhetslösning som vi vill presentera för er medlemmar för beslut och kallar därför till ett extra medlemsmöte onsdagen den 28 februari kl 18.

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justeras mötesprotokollet
  4. Fråga om mötet har behörigen utlysts
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
  7. Uppgradering av uteplatsen
  8. Mötets avslutande

Välkommen!