Kallelse till vårmötet 3 april

Välkommen till klubbens vårmöte onsdagen den 3 april 2019 kl 19 i klubbhuset. Kaffe serveras från kl 18:30.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan vårmötet, onsdagen den 6 mars.

Möteshandlingarna publiceras på hemsidan (medlemssidan) och finnas tillgängliga i klubbhuset senast 14 dagar innan mötet.

Klicka här för att komma till inloggningssidan för medlemmar. På medlemssidan finns protokoll från tidigare medlemsmöten och klubbens stadgar.

Välkommen!

Föredragningslista för vårmöte enligt stadgarna § 23

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) räkenskapsåret 2018
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2018
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor (information och diskussion)
 13. Mötets avslutande