Kallelser

Kallelse till Old members höstmöte onsdagen den 11 oktober kl 13

Dagordning för Old Members höstmöte

1. Mötet öppnas
2. Ordföranden har ordet
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fastställande av föreslagen dagordning
7. OMss verksamhet 2017, en resumé
  • Årets tävlingsspel
  • Klubbutbyten
  • OMs klubbresa
  • Tävlingsledarnas rapporter/erfarenheter
  • Veckans regelfråga
  • OM-dagen
  • Ekonomi och budget
  • Poängberäkningssystemet

8. Min Golf och hemsidan
9- Rapport från frivilligkårens verksamhet
10. Klubbchefens information
11. Val av ordförande och tvä ledamöter för år 2017/2018
12. Val av valberedning
13. Diskussion om spelformer
14. Höst- och vinteraktiviteter
15. Övriga frågor
16. Prisutdelning för årets tävlingar
17. Mötet avslutas

Välkommen!
Oldmemberkommittén