Kallelse till Bro-Bålsta Golfklubbs höstmöte 11 december

Klicka här för att komma till medlemssidan.

Kaffe serveras från kl 18.30.
Välkommen!

Föredragningslista enligt stadgarna 23 §

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande av medlems-, spel- och årsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen fattar på delegation från höstmötet beslut om övriga avgifter.
 8. Val av
  a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
  d) ordförande i valberedningen för en tid av ett år samt två ledamöter för en tid av två år.
  e) ombud till SGDF.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna medlemsmotioner.
 10. Övriga frågor (information och diskussion)
 11. Mötets avslutande