Regler och föreskrifter

Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter.

1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på www.golf.se och www.rf.se.

1.1 Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.

1.2 Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

1.3 Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.4 Hasardspel
Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.

1.5 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande "Säker Golf". Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.6 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften ska betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften måste vara betald senast före start i nästa tävling. 

2. Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

2.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 gäller.

2.2. Följande markeringar gäller på banan 

Banmarkering

Innebörd 

Regel i ”Regler för Golfspel 2012-2015”

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark under arbete (MUA)

25

Blå-vit

Mark under arbete (MUA). Spel förbjudet

Bilaga I Del B 2a

Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp

Miljökänsligt område (MKO). Spel förbjudet.

Bilaga I Del B 2b

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24-2

 

3. Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Vattenhinder (Regel 26)

  1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
  5. Jordfasta berg och stenar i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  6. Myrstackar.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

  1. Stenar i bunkrar.

 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Objekt identifierade med orange markering.
  2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3, 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning:
Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

4. Generella tävlingsregler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i matchspel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.

Tidsschema som gäller för BBGK:s tävlingar finns på anslagstavlan till höger innan trappan upp till receptionen.

Tävlingsledningen
kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:
• Första överträdelsen – Förlust av hålet
• Andra överträdelsen - Förlust av hålet
• Tredje överträdelsen - Diskvalifikation

En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått varning/plikt bär med sig denna under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om denna
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om plikt
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.
Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan

4.2 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.

Tidsschema som gäller för BBGK:s tävlingar finns på anslagstavlan till höger innan trappan upp till receptionen.

Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:
• Första överträdelsen - Ett slags plikt
• Andra överträdelsen -  Två slags plikt
• Tredje överträdelsen -  Diskvalifikation

En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om plikt.
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen. 

4.3 Persontransporthjälpmedel (PTHM)
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter uppvisande av tillstånd utfärdat av hemmaklubbens styrelse.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
 
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte använder PTHM under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.

Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
*Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad 

Anmärkning 1: Det är inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det är inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM. 

5. Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna vid scorekortsutlämningen. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

5.1 Tee i handicaptävlingar, Regel 11
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling får alla damer spela från röd, blå eller gul tee och alla herrar får spela från röd, blå, gul eller vit tee. Val av tee måste göras vid anmälan. Ändring av tee får inte göras efter anmälningstidens utgång.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee.

Plikt: Matchspel - motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel - två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation. 

5.2 Områden där övning är tillåten, Regel 7
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på rangen, övningsområdet vid parkeringen, vid de två övningsgreenerna vid klubbhuset samt 9-hålsbanan.

Plikt: Diskvalifikation.

5.3 Tävlingsledningen avbryter spelet, Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Ta skydd, huka dig och håll fötterna ihop.
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.
Återuppta spelet - Två korta signaler, upprepade gånger.  

Plikt
: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b.

5.4 Scorekortsinlämning Slagspel, Regel 6-6
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat Resultatrummet.

Plikt: Diskvalifikation

6. Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns vid utlämningen av scorekort. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

6.1 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. I alla handicaptävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap för att få vara med i resultatlistan.  För att erhålla pris måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap

Plikt: För deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap: Diskvalifikation. 

6.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast på angiven tid som finns på Min Golf på www.golf.se.

Avanmälan och anmälan till reservlista efter anmälningstidens utgång görs till reception.bbgk@telia.com eller 08-582 413 00. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång skall anmälningsavgiften betalas. Uteblivande från start utan avanmälan eller giltig anledning, se punkt 1.6.

6.3 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 9,9
Klass B handicap 10,0  till 18,0
Klass C handicap 18,1 till 36,0
Klass D handicap 36-54

Anmärkning 1: Tävlingsledningen kan besluta om annan klassindelning.

Anmärkning 2: Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

6.4 Särskiljning i slagspel 
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

Anmärkning:  För Mästarnas Mästare, med spelform slaggolf, gäller särspel med start på hål 1 dvs ”sudden death” med hcp.                                           

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

6.5 Prisutdelning
Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller TK.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.