Bankommittén

Golfsporten bidrar både positivt och negativt på omgivande natur och miljö. Den tar stora arealer i anspråk och driften av anläggningen kan ge upphov till utsläpp och föroreningar av olika slag. Men den kan också bidra till en ökad biologisk mångfald genom att skapa nya livsbetingelser åt arter som tryckts undan av det moderna jordbruket och samhället samt fungera som reningsanläggning för vatten från omgivande mark. Bro-Bålsta Golfklubb ska systematiskt bedriva ett aktivt och långsiktigt miljöarbete som resulterar i att verksamheten blir mer rationell, kostnadseffektiv och gradvis allt mindre miljöbelastande. Det ska genomsyra hela organisationen och involvera personal, styrelse, kommittéer, medlemmar, gäster och andra aktörer knutna till klubbens verksamhet. Vår förhoppning är att alla, inom och utom klubben, ska förknippa Bro-Bålsta Golfklubb med ett starkt engagemang och ansvarstagande för miljön och att vi är med och bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Peter Nordwall

Ordförande

Mikael Hermansson

Banchef

Benny Lindström

Ledamot

Oliver May

Klubbchef, vd

Harriet Rudblom

Ledamot