Fastighet

Fastighetskommitténs ansvarsområde

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde i augusti 2019 att komplettera organisationen med en fastighetskommitté. Vi har haft en fastighetskommitté tidigare men som inte varit aktiv på ett antal år. Vi har en väl fungerande bankommitté för underhåll och utveckling av banorna och styrelsen har konstaterat att det finns ett liknande behov för alla byggnader. 

  • Fastighetskommitténs övergripande uppgift är att vara behjälplig med teknisk rådgivning och kontroll av åtgärder som behöver vidtas på klubbens byggnader vad gäller underhåll, reparationer samt ny-, om- och tillbyggnader.
  • Fastighetskommittén ska upprätta, och kontinuerligt uppdatera, en underhållsplan för anläggningens alla byggnader med tillhörande mark.
  • Fastighetskommittén ska genomföra en årlig fastighetsbesiktning som ligger till grund för nästkommande års projektplan och budget.
  • Fastighetskommittén tar också fram förslag till långsiktig underhållsplan och investeringsplan för komplettering av byggnadsbeståndet.
  • Fastighetskommittén tar fram checklistor (rutiner) och en årsplan för återkommande åtgärder för att underlätta för personalen så att fastigheterna nyttjas så effektivt som möjligt och att driftskostnaderna hålls på en rimlig nivå.
  • Fastighetskommittén samarbetar med frivilligkåren för att genomföra aktiviteter där vi inte behöver anlita externa konsulter/entreprenörer/hantverkare.